خطرات موجود در حفاري و گودبرداري


۱ ريزش ديواره ها و سقوط آوار ) مهمترين و پرريسك
۲ خفگي ناشي از كمبود اكسيژن
۳ خطرات ناشي از برخورد و ايجاد صدمات به تاسيسا
۴ مسموميت ناشي از استنشاق بخارات و گازهاي سم
۵ سقوط از ارتفاع


اهداف اصلي ايمن سازي گودبرداري


۱حفظ جان انسان هاي داخل و خارج از گود .


۲حفظ اموال داخل و خارج از گود .


۳فراهم آوردن شرايط ايمن و مطمئن براي اجراي كار

مسائل ايمني ساختمان هاي مجاور قبل از گودبرداري

 

قبل از انجام گودبرداري بايد موارد ذيل با ايجاد هماهنگي لازم با مالكين يا ساكنين ساختمان هاي مجاور
بررسي و انجام پذيرد.
۱هشدار هاي كافي درخصوص خطرات ناشي ازتخريب به ساكنين ساختمان هاي مجاور داده شود و تمهيدات
لازم درخصوص عدم سكونت درفواصل نزديك مرزگودبرداري را بر ايشان فراهم نمود. حتي المقدور مكان
ديگري را براي سكونت ساكنين ساختمان هاي مجاور پيش بيني و آنجا را خالي از سكنه نمود. همچنين لوازم
و وسايل ارزشمند و سنگين را تخليه يا به قسمت هاي ديگر ساختمان كه فاصله كافي از مرز گودبرداري دارد
منتقل گردد.
۲باكسب مجوز از مراجع ذيربط تابلو هاي هشداردهنده لازم براي عدم عبور عابرين و عدم پارك يا عبور
خودرو در اطراف محوطه گودبرداري را در مكان هاي مناسب نصب كرد. حصاركشي مناسب با وزن كم در
اطراف ديواره گودبرداري در فواصل مناسب ايجاد شود و حتي المقدور ديوارهاي سنگين اطراف گود را قبل از
گودبرداري تخريب كرد.
۳در ساختمان هاي مجاور بررسي هاي لازم درخصوص احتمال نشست ، ايجاد ترك ، حركت ديوار هاي مرزي ،
تغييرشكل چارچوب در ها و پنجره ها و يا ريزش سقف به عمل آيد و در صورت نياز ديوار هاي جديد از سمت
داخل ساختمان دركنار ديوار مرزي ، مقاوم سازي ديوار از طريق اجراي ديوار بتن مسلح و پلاستر سيماني ،
اجراي ديوار پركننده در بازشو هاي ديوار مرزي ، بندكشي ديوار هاي مرزي و نصب شمع هاي مناسب زير
تير هاي سقف در مكان هاي مناسب در داخل ساختمان مجاور به اجرا در آيد.
۴قبل از انجام گودبرداري بايد حتي المقدور كليه چاه هاي فاضلاب واقع درساختمان هاي مجاور شناسايي
گردد. چنانچه فاصله چاه هاي موجود از مرز گودبرداري كمتر از عمق نهايي گودبرداري است و تراز آب چاه ها
بالاتر از تراز نهايي كف گودبرداري است ، نسبت به تخليه چاه و جلوگيري از ريختن مجدد آب به درون آن ها
اقدام نمود. چاه هاي فاضلاب واقع دراين فاصله بايد با مصالح مناسب پر و در فاصله دورتر چاه هاي جديد حفر و
مسير لوله هاي فاضلاب منتهي به چاه هاي پر شده مسدود و سيستم جديد انتقال فاضلاب اجرا و فاضلاب به
چاه هاي جديد منتقل شود.
۵باغچه هاي ساختمان مجاور شناسايي و راهكار مناسب براي جلوگيري از آبياري غرقابي آن ها پيدا گردد.
۶كانال ها ، جداول ، آبرو ها و تأسيسات انتقال آب و فاضلاب كنار معابر مجاور گودبرداري شناسايي و چنانچه
احتمال ريزش آب به درون ديوار گودبرداري وجود دارد با ايجاد عايق مناسب آب بند گردند.

۷مسير عبور كليه شريانهاي حياتي از قبيل خط گاز، آب ، برق فشارقوي يا ضعيف ، تلفن ، فيبر نوري و
اينترنت و… و مسيرعبور آن در معابر مجاور گودبرداري با استعلام از مراجع ذيربط ، شناسايي و چنانچه از
مجاور مرز گودبرداري عبور مي نمايند احتياط هاي ايمني مضاعفي را پيش بيني نمود.
۸قبل ازهرگونه تخريب و گودبرداري ، ساختمان هاي مجاور را در برابر خطرات مالي و جاني و مسئوليت
مدني و شخص ثالث و. . . بيمه نمود

 

 


  • پیام نکوئی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *